Aktualności

Firma 3D Robot brała udział w Misji gospodarczej do Hartford połączonej z udziałem w targach Aerospace Alley Tradeshow Fair w dniach 6-11 listopada 2017 r., współfinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.